SKLEP INTERNETOWY

Części do maszyn budowlanych

Dealer:
Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO "KRAMER"

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Sklep Internetowy prowadzi  spółka Kramer S.A. z siedzibą w Gietrzwałdzie, adres: ul. Olsztyńska 67, 11-036 Gietrzwałd, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000327106 o numerze identyfikacji podatkowej NIP: 739-28-29-227, REGON: 510655226, o kapitale zakładowym w wysokości 1.500.000,00 zł, tel. +48 89 544 92 10, fax. +48 89 512 31 16, e-mail: sklep@kramer.com.pl;

 2. Sklep Internetowy jest platformą teleinformatyczną (systemem informacji i zdalnego wyboru oraz zakupu Towarów, lub świadczenia usług w ramach Produktów innych niż Towar), umożliwiającą Użytkownikom zapoznanie się z Towarami Sprzedających oraz Produktami innymi niż Towar, w tym z cenami i dostępnością Produktów, zawarcie Umowy Sprzedaży, umów świadczenia usług w ramach Produktów innych niż Towar, jak również zamieszczanie Treści na zasadach określonych w Regulaminie. W tym celu Kramer S.A. udostępnia Użytkownikom odpowiednie narzędzia systemowe oraz świadczy Usługi na zasadach określonych w Regulaminie.

 3. Użytkownik korzystający ze Sklepu Internetowego zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu.

 

II. DEFINICJE

 

Następującym wyrażeniom użytym w tekście Regulaminu zostały przypisane następujące znaczenia:

 

 1. Dostawa Towaru - umowa zlecenia usług transportu oraz ewentualnie wniesienia Towaru w miejsce wskazane przez Użytkownika zawarta pomiędzy Użytkownikiem a podmiotem trzecim. Warunki Dostawy Towaru znajdują się w zakładce Dostawa.

 2. Hasło - ciąg znaków alfanumerycznych konieczny do dokonania autoryzacji (identyfikacji Użytkownika) w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta ustalany samodzielnie przez Użytkownika podczas procesu rejestracji Użytkownika;

 3. Klauzule - zezwolenia na przetwarzanie danych osobowych w formie tzw. checkboxów na odpowiedniej stronie Sklepu Internetowego, których Użytkownik udzielił Kramer S.A. podczas rejestracji Konta lub składając Zamówienie w formule „gość” lub telefonicznie;

 4. Konsument - osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, w tym nabywająca Towar lub korzystająca z Usługi, usług w ramach Produktów innych niż Towar, dla celów niezwiązanych z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową;

 5. Konto - zbiór informacji przechowywanych w Sklepie Internetowym oraz w systemie teleinformatycznym Kramer S.A. dotyczących danego Użytkownika oraz składanych przez niego Zamówień i zawieranych Umów Sprzedaży, umów świadczenia usług w ramach Produktów innych niż Towar, z wykorzystaniem którego Użytkownik może składać Zamówienia, zawierać Umowy Sprzedaży, umowy świadczenia usług w ramach Produktów innych niż Towar lub zamieszczać Treści;

 6. Koszyk - elektroniczny formularz udostępniony przez Kramer S.A. w Sklepie Internetowym, za pomocą którego Użytkownik dokonuje wyboru Produktu w celu złożenia Zamówienia;

 7. Kupujący - Użytkownik, który zawarł Umowę Sprzedaży;

 8. Login - adres poczty elektronicznej Użytkownika używany podczas procesu rejestracji i każdorazowego korzystania z Konta;

 9. Nowe Zamówienie - wiadomość elektroniczna (e-mail o temacie: Nowe Zamówienie) automatycznie generowana i wysłana przez system teleinformatyczny Kramer S.A. na adres poczty elektronicznej wskazany przez Użytkownika (w odpowiednim formularzu elektronicznym, który Użytkownik samodzielnie wypełnia zdalnie w Sklepie Internetowym lub za pośrednictwem konsultanta, określająca szczegóły Zamówienia złożonego przez danego Użytkownika, w szczególności Towar, miejsce odbioru lub Dostawy Towaru, lub zlecenia usług w ramach Produktów innych niż Towar, miejsce ich świadczenia, oraz formę płatności ceny za Produkt;

 10. Ogólne Warunki Umowy Sprzedaży - zbiór ogólnych warunków stanowiących element treści każdej Umowy Sprzedaży. Ogólne Warunki Umowy Sprzedaży stanowią ponadto integralną część Regulaminu i dostępne są w odrębnej zakładce Sklepu Internetowego;

 11. Polityka Prywatności - zbiór zasad dotyczących przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkownika stanowiący integralną część Regulaminu dostępny w Sklepie Internetowym;

 12. Potwierdzenie Zamówienia - wiadomość elektroniczna (e-mail o temacie: Potwierdzenie Zamówienia) wysłana przez Sprzedającego na adres poczty elektronicznej wskazany przez Użytkownika (w odpowiednim formularzu elektronicznym, który Użytkownik samodzielnie wypełnił zdalnie w Sklepie Internetowym lub podał konsultantowi) potwierdzająca, że wskazane w jej treści Zamówienie może zostać zrealizowane przez Sprzedającego. Potwierdzenie Zamówienia zawiera również odnośniki elektroniczne (tzw. linki) do stosownej treści Regulaminu, Ogólnych Warunków Umowy Sprzedaży oraz Polityki Prywatności;

 13. Regulamin - niniejszy regulamin sporządzony w oparciu o art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zmianami);

 14. Siła Wyższa - zdarzenie zewnętrzne niezależne od stron stosunku prawnego, którego wystąpienia strona, która dotknięta została działaniem Siły Wyższej, nie mogła rozsądnie przewidzieć i którego wystąpieniu nie mogła zapobiec, a które uniemożliwia tej stronie trwale albo przejściowo wykonywanie jej praw lub obowiązków, w szczególności na gruncie danego stosunku prawnego;

 15. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny zawierana na odległość, tj. za pośrednictwem Sklepu Internetowego lub rozmowy telefonicznej/mailowej z przedstawicielami Sprzedającego (pracownikami, członkami Zarządu, Rady Nadzorczej) pomiędzy Kupującym a Sprzedającym w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta (Dz. U . z 2014 r., poz. 827). Doręczenie przez Sprzedającego Użytkownikowi (po złożeniu przez niego Zamówienia w Sklepie Internetowym) Potwierdzenia Zamówienia jest tożsame z zawarciem Umowy Sprzedaży (nie dotyczy to zawierania Umowy Sprzedaży poprzez telefon). Na treść Umowy Sprzedaży składa się treść Zamówienia oraz Ogólne Warunki Umów Sprzedaży. Postanowienia Regulaminu, jak również Polityki Prywatności oraz zaakceptowanych przez Kupującego Klauzul stosują się do Umowy Sprzedaży w odpowiednim zakresie. Umowa Sprzedaży podlega prawu Rzeczypospolitej Polskiej, zawierana jest wyłącznie w języku polskim i w takim języku powinna być interpretowana;

 16. Usługa - usługa świadczona Użytkownikowi nieodpłatnie przez Kramer S.A. na zasadach określonych w Regulaminie drogą elektroniczną w rozumieniu art. 2 pkt.4 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zmianami) umożliwiająca wybór i zakup Towaru od Sprzedającego, zlecenia usług w ramach Produktów innych niż Towar, jak również zamieszczenie Treści w Sklepie Internetowym, lub - jeżeli Użytkownik wyraził na to zgodę za pomocą Klauzul - usługa dostarczania Użytkownikowi Newsletter;

 17. Newsletter - informacje, w tym informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zmianami) pochodzące od Kramer S.A., wysyłane Użytkownikowi drogą elektroniczną, przez lub w imieniu Kramer S.A.;

 18. Sprzedający/Usługodawca – Kramer S.A. z siedzibą w Gietrzwałdzie, adres: ul. Olsztyńska 67, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000327106 o numerze identyfikacji podatkowej NIP: 739-28-29-227, REGON: 510655226, o kapitale zakładowym w wysokości 1.500.000,00 zł, tel. +48 89 544 92 10, fax. +48 89 512 31 16, e-mail: sklep@kramer.com.pl;;

 19. Użytkownik - osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia, lub posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która korzysta ze Sklepu Internetowego;

 20. Zamówienie - deklaracja woli zakupu Towaru, lub zlecenia usług w ramach Produktów innych niż Towar uzewnętrzniona przez Użytkownika za pośrednictwem Sklepu Internetowego (poprzez zdalne wypełnienie elektronicznego formularza w Sklepie Internetowym), w sposób umożliwiający Kramer S.A. identyfikację Użytkownika, precyzująca ponadto Towar mający stanowić przedmiot Umowy Sprzedaży lub zlecenia usług w ramach Produktów innych niż Towar, miejsce jego odbioru, świadczenia lub dostawy oraz formę płatności ceny za Produkt.

 

III. ZAPROSZENIE DO ZAWARCIA UMOWY

 

 1. Sklep Internetowy udostępnia Sprzedającym możliwość zdalnej prezentacji ich Produktów i ich cen oraz zaproszenia Użytkowników do zawierania Umów Sprzedaży w zakresie Towarów oraz innych umów w zakresie Produktów innych niż Towar.

 2. Sklep Internetowy nie prowadzi sprzedaży hurtowej, z zastrzeżeniem pkt. V.8 poniżej, ani sprzedaży Produktów w celu ich dalszej odsprzedaży.

 3. Ogólne Warunki Umowy Sprzedaży dostępne są w odrębnej zakładce Sklepu Internetowego.

 4. Zdjęcia i opisy Towarów zamieszczone w Sklepie Internetowym są materiałami poglądowymi, które mają na celu jedynie umożliwienie Użytkownikowi wyrobienia sobie ogólnego wyobrażenia o właściwościach, wyglądzie i parametrach użytkowych Towaru. W szczególności wygląd Towaru na zdjęciach prezentowanych w Sklepie Internetowym może różnić się w niewielkim stopniu od zewnętrznego wyglądu Towaru wydawanego Kupującemu, które to różnice mogą wynikać z innych ustawień monitora Kupującego, warunków oświetlenia, itp. czynników związanych jedynie z używaniem Internetu do zakupów. Powyższe zastrzeżenia nie odnoszą się do udostępnionych w Sklepie Internetowym specyfikacji technicznych oraz oznaczeń marki i modelu danego Towaru. W celu uniknięcia wątpliwości niniejsze postanowienie nie rodzi skutku w postaci ograniczenia odpowiedzialności Kramer S.A. wobec Użytkownika lub Kupującego będących Konsumentami.

 5. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje zamieszczone w Sklepie Internetowym poczytuje się w razie wątpliwości nie za ofertę, lecz za zaproszenie do zawarcia umowy. Nie stanowią one również zapewnienia Sprzedającego.

 

IV. KORZYSTANIE ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

 

 1. REJESTRACJA KONTA. Rejestracja Konta wymaga od Użytkownika zdalnego wypełnienia stosownego formularza elektronicznego (dostępnego w Sklepie Internetowym) poprzez wprowadzenie wymaganych przez Kramer S.A. danych, w tym danych osobowych obejmujących imię i nazwisko Użytkownika, adres poczty elektronicznej (e-mail) Użytkownika, jego numer telefonu oraz kod pocztowy. W procesie rejestracji Konta Użytkownik samodzielnie ustala i wprowadza Login oraz Hasło. Rejestracja Konta wymaga nadto zaakceptowania przez Użytkownika (poprzez zaznaczenie odpowiednich pól wyboru [checkboxów] Regulaminu, Polityki Prywatności i stosownej Klauzuli (Regulaminu, Polityki Prywatności i stosownej Klauzuli). Wymaganą Klauzulą, niezbędną do założenia Konta, złożenia Zamówienia i zawarcia Umowy Sprzedaży lub umów świadczenia usług w ramach Produktów innych niż Towar jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika przez Kramer S.A. w celu zarejestrowania i prowadzenia Konta oraz w celu realizacji Zamówień oraz zgoda na przekazywanie przez Kramer S.A. osobom trzecim danych osobowych Użytkownika w celu realizacji składanych przez Użytkownika Zamówień oraz oświadczenia o zapoznaniu się Użytkownika z Regulaminem Sklepu Internetowego, Polityką Prywatności i Ogólnymi Warunkami Umów Sprzedaży i akceptacji ich warunków. Użytkownik nie ma obowiązku akceptacji pozostałych Klauzul. Użytkownik jest zobowiązany do podania wszystkich niezbędnych danych umożliwiających rejestrację Konta.

 2. Rejestracja Konta, lub korzystanie z formuły „Gość”, zgodnie z pkt. IV.9, poniżej jest równoznaczne z zawarciem pomiędzy Użytkownikiem a Kramer S.A. umowy o świadczenie Usług.

 3. Konto jest przypisane do Użytkownika. Użytkownik ma prawo do rejestracji tylko jednego Konta.

 4. Rozpoczęcie świadczenia Usługi następuje niezwłocznie po zawarciu umowy o świadczenie Usług. Możliwość wyboru i zakupu Towaru od Sprzedającego, zlecenia usług w ramach Produktów innych niż Towar oraz możliwość zamieszczania Treści jest dostępna za pośrednictwem Sklepu Internetowego. Newsletter jest wysyłany na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika, nie częściej niż raz w tygodniu.

 5. Umowa o świadczenie Usług zostaje zawarta na czas nieokreślony. Każda ze stron umowy o świadczenie Usług może ją wypowiedzieć bez wskazania przyczyn. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie Usług wywiera skutek na koniec miesiąca kalendarzowego, w którym oświadczenie to zostało doręczone drugiej stronie w formie pisemnej, (tzn. utrwalone na piśmie, podpisane i przesłane adresatowi na właściwy adres) lub elektronicznej (na adres e-mail) (dzień skuteczności). Ustanie mocy wiążącej umowy o świadczenie Usług następuje po upływie miesięcznego okresu wypowiedzenia, który rozpoczyna swój bieg z dniem skuteczności oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o świadczenie Usług. Ustanie mocy wiążącej umowy o świadczenie Usług pozostaje bez wpływu na moc wiążącą i treść Umów Sprzedaży oraz umów świadczenia usług w ramach Produktów innych niż Towar, które zostały zawarte przez Użytkownika przed datą ustania mocy wiążącej umowy o świadczenie Usług.

 6. W przypadku ustania pomiędzy stronami mocy wiążącej umowy o świadczenie Usług, Konto danego Użytkownika przestaje być aktywne i dostępne dla Użytkownika, a wszelkie złożone przez niego Zamówienia, z wyjątkiem tych, co do których doszło już do zawarcia Umów Sprzedaży, zostają anulowane.

 7. Informacje zgromadzone na Koncie dostępne są dla Kramer S.A., do którego Użytkownik skierował Zamówienie lub z którym zawarł Umowę Sprzedaży. Użytkownik ma możliwość wprowadzenia adresu zamieszkania lub adresu do Dostawy Towaru w celu realizacji Zamówienia.

 8. Konto dostępne jest dla osób, które zalogują się na nim podając odpowiednie Login i Hasło. Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za skutki udostępnienia Loginu i Hasła osobom trzecim, w tym za Treści zamieszczane przez te osoby trzecie. Umowy Sprzedaży lub umowy świadczenia usług w ramach Produktów innych niż Towar zawarte w związku z Zamówieniami złożonymi przez osoby trzecie korzystające z Konta danego Użytkownika, z przyczyn nie leżących po stronie Kramer S.A., uważane są za zawarte w imieniu Użytkownika i mają moc wiążącą wobec tego Użytkownika, z zastrzeżeniem pkt. VIII Regulaminu.

 9. FORMUŁA „GOŚĆ”. Wymóg rejestracji i korzystania z Konta nie ma zastosowania do Użytkowników korzystających ze Sklepu Internetowego w formule „gość”. W takim przypadku, Użytkownik przed złożeniem Zamówienia zobowiązany jest wypełnić stosowny formularz elektroniczny (dostępny w Sklepie Internetowym) poprzez wprowadzenie wymaganych przez Kramer S.A. danych koniecznych dla jego identyfikacji oraz zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży lub umów świadczenia usług w ramach Produktów innych niż Towar. Za dane konieczne do identyfikacji Użytkownika uważa się dane osobowe obejmujące imię i nazwisko Użytkownika, adres poczty elektronicznej (e-mail) Użytkownika oraz jego numer telefonu oraz adres ewentualnej dostawy Towaru lub świadczenia usług w ramach innych Produktów. Użytkownik powinien zaakceptować (poprzez zaznaczenie odpowiednich pól wyboru [checkboxów] w wypełnianym formularzu elektronicznym) treść Regulaminu, Ogólnych Warunków Umów Sprzedaży, Polityki Prywatności oraz odpowiednią Klauzulę. Wymaganą Klauzulą, niezbędną do złożenia Zamówienia i zawarcia Umowy Sprzedaży lub umów świadczenia usług w ramach Produktów innych niż Towar jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika przez Kramer S.A. w celu realizacji Zamówienia oraz zgoda na przekazywanie przez Kramer S.A. osobom trzecim danych osobowych Użytkownika w celu realizacji składanych przez Użytkownika Zamówień oraz oświadczenia o zapoznaniu się Użytkownika z Regulaminem Sklepu Internetowego, Polityką Prywatności i Ogólnymi Warunkami Umów Sprzedaży i akceptacji ich warunków. Użytkownik korzystający ze Sklepu Internetowego w formule „gość” nie ma obowiązku akceptacji pozostałych Klauzul.

 10. Każdorazowe wypełnienie formularza elektronicznego umożliwiającego złożenie Zamówienia w formule „gość” jest równoznaczne z zawarciem pomiędzy danym Użytkownikiem a Kramer S.A. nowej umowy o świadczenie Usług. Umowa taka wygasa i traci moc wiążącą pomiędzy stronami z chwilą, gdy: a) dane Zamówienie zostaje anulowane, albo b) Umowa Sprzedaży lub umowa świadczenia usług w ramach Produktów innych niż Towar zawarta w związku z danym Zamówieniem zostaje wykonana przez strony, albo traci moc wiążącą pomiędzy nimi z innych przyczyn prawem przewidzianych albo w przypadku, jeżeli wprowadzone przez Użytkownika dane uniemożliwiają wykonanie Umowy Sprzedaży lub umowy świadczenia usług w ramach Produktów innych niż Towar.

 11. TELEFONICZNIE - poprzez kontakt Użytkownika z pracownikami, przedstawicielami, członkami Zarządu bądź członkami Rady Nadzorczej Kramer S.A. W takim przypadku Użytkownik zobowiązany jest podać konsultantowi swoje dane osobowe w zakresie odpowiadającym przewidzianemu dla Zamówień składanych z wykorzystaniem formuły „gość” oraz zaakceptować treść Regulaminu, Ogólnych Warunków Umowy Sprzedaży, Polityki Prywatności oraz Klauzuli, o której mowa w pkt. IV.8 powyżej. Sprzedający w oparciu o te dane prześle Użytkownikowi na podany adres elektroniczny (e-mail) wiadomość elektroniczną (e-mail) w temacie „Nowe Zamówienia. Dalsze procedowanie Zamówienia odbywać się będzie w trybie właściwym dla Zamówienia złożonego z wykorzystaniem formuły „gość”.

 12. Użytkownik bez względu na sposób złożenia Zamówienia (rejestracja Konta, formuła „gość”, telefonicznie), w przypadku wskazania jako miejsce odbioru - odbiór w domu, do firmy, zobowiązany jest podać następujące dane: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres korespondencyjny - w tym ulicę, numer domu, firmy, numer mieszkania, kod pocztowy, miejscowość.

 13. Użytkownik bez względu na sposób złożenia Zamówienia (rejestracja Konta, formuła „gość”, telefonicznie), w przypadku wskazania jako miejsce odbioru - odbiór w siedzibie Kramer S.A., zobowiązany jest podać następujące dane: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, kod pocztowy.

 

V. ZAMÓWIENIE

 

I. Użytkownik może złożyć Zamówienie w następujący sposób:

 

 1. przez Konto - po zarejestrowaniu Konta i zalogowaniu się na Koncie z wykorzystaniem właściwego Loginu i Hasła, lub

 2. z wykorzystaniem formuły „gość” - tj. bez konieczności rejestrowania Konta, a jedynie poprzez zdalne wypełnienie stosownego formularza elektronicznego w Sklepie Internetowym, pod warunkiem akceptacji Regulaminu, Polityki Prywatności i Klauzuli, o której mowa w pkt. IV.9 powyżej, lub

 3. telefonicznie - w takim przypadku Użytkownik zobowiązany jest podać konsultantowi swoje dane osobowe w zakresie odpowiadającym przewidzianemu dla Zamówień składanych z wykorzystaniem formuły „gość” oraz zaakceptować treść Regulaminu, Ogólnych Warunków Umowy Sprzedaży, Polityki Prywatności oraz Klauzuli, o której mowa w pkt. IV.9 powyżej. Kramer S.A. w oparciu o te dane prześle Użytkownikowi na podany adres elektroniczny (e-mail) wiadomość elektroniczną (e-mail) w temacie „Nowe Zamówienie”.

 4. W przypadku gdy zamówienie składane jest telefonicznie, Kramer S.A. kontaktuje się z Użytkownikiem będącym Konsumentem w celu zawarcia Umowy Sprzedaży, informuje go o tym celu, jak również podaje dane identyfikujące Kramer S.A. oraz dane osoby w imieniu której telefonuje.

  1. W przypadku składania Zamówienia telefonicznie, Kramer S.A. podaje Użytkownikowi, będącego Konsumentem informacje dotyczące:

  2. głównych cech świadczenia Sprzedającego;

  3. oznaczenia Sprzedającego;

  4. łącznej ceny za Towary oraz opłaty za Dostawę Towaru;

  5. prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży;

  6. czas trwania Umowy Sprzedaży – na okres jej wykonania.

 5. Informacja o głównych cechach, cenie, dostępności Produktu wyświetla się w Sklepie Internetowym przy zdjęciu lub w opisie Produktu.

 6. Zamówienia w Sklepie Internetowym można składać dwadzieścia cztery (24) godziny na dobę przez cały rok kalendarzowy, z zastrzeżeniem, że Zamówienia złożone po godzinie 17.00 oraz w dni ustawowo wolne od pracy będą rozpatrywane następnego dnia roboczego. Usługi mogą być niedostępne dla Użytkowników podczas okresowej konserwacji Sklepu Internetowego oraz w razie jego awarii. Okresowa konserwacja Sklepu Internetowego odbywa się jeden (1) raz na miesiąc i nie będzie trwała dłużej niż czterdzieści osiem (48) godzin.

 7. W celu złożenia Zamówienia Użytkownik - poprzez dostęp do Sklepu Internetowego lub kontakt telefoniczny:

 

  1. wybiera Towar, który ma być przedmiotem Umowy Sprzedaży, lub Produkt inny niż Towar, poprzez dodanie go do Koszyka;

  2. wybiera sposób doręczenia Towaru z listy dostępnej w Sklepie Internetowym, albo wybiera miejsce Dostawy Towarów lub miejsce świadczenia usług (w ramach Produktów innych niż Towar) i wybiera dostępny dla danego Towaru sposób Dostawy Towaru. Cena i termin Dostawy Towaru do miejsca wskazanego przez Użytkownika, lub miejsca świadczenia usług w ramach Produktów innych niż Towar są wskazane przy Produkcie;

  3. wybiera sposób płatności spośród opcji oznaczonych jako dostępne w Sklepie Internetowym lub w sposób dostępny u Sprzedającego w razie wyboru odbioru u Sprzedającego;

  4. weryfikuje prawidłowość wprowadzonych/wybranych danych dotyczących Zamówienia, w szczególności ilość i rodzaj zamawianych Produktów, miejsce odbioru, świadczenia Produktu lub Dostawy Towaru, danych Użytkownika oraz cenę za Produkt lub cenę za Dostawę Towaru oraz formę płatności;

  5. potwierdza, jako wiążące go, postanowienia Regulaminu, Ogólnych Warunków Umów Sprzedaży, Polityki Prywatności oraz Klauzul/Klauzuli;

  6. Zaznacza opcję „Zamawiam. Z obowiązkiem zapłaty”, która oznacza że złożenie zamówienia wiąże się z obowiązkiem zapłaty, albo potwierdza, że wie, że złożenie Zamówienia konsultantowi wiąże się z obowiązkiem zapłaty.

 1. Użytkownik bez względu na sposób złożenia Zamówienia (rejestracja Konta, formuła „gość”, telefonicznie), w przypadku wskazania jako miejsce odbioru - Dostawa do domu, do firmy, zobowiązany jest podać następujące dane: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres korespondencyjny - w tym ulicę, numer domu, firmy, numer mieszkania, kod pocztowy, miejscowość.

 2. Użytkownik bez względu na sposób złożenia Zamówienia (rejestracja Konta, formuła „gość”, telefonicznie), w przypadku wskazania jako miejsce odbioru - odbiór w siedzibie Kramer S.A., zobowiązany jest podać następujące dane: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, kod pocztowy.

 3. Wszelkie koszty związane ze Zamówieniem są dostępne do wglądu Użytkownika przed złożeniem Zamówienia, w Koszyku.

 4. Sprzedający rozpatruje złożone Zamówienie pod kątem możliwości jego realizacji. Warunkiem Potwierdzenia Zamówienia jest dostępność Towaru w magazynie Sprzedającego.

 5. Użytkownik może anulować Zamówienie do chwili zawarcia Umowy Sprzedaży lub umowy świadczenia usług w ramach Produktów innych niż Towar (Potwierdzenia Zamówienia).

 6. W przypadku, gdy realizacja części lub całości Zamówienia nie będzie możliwa Sprzedający bez zbędnej zwłoki (pocztą elektroniczną lub telefonicznie): a) poinformuje Użytkownika o anulowaniu Zamówienia w całości (Zamówienie uważane jest wówczas za niezłożone) albo b) zaproponuje Użytkownikowi anulowanie Zamówienia w części, w której jego realizacja nie jest możliwa. W przypadku wyboru tej możliwości przez Użytkownika, przedmiotem Umowy Sprzedaży lub umowy świadczenia usług w ramach Produktów innych niż Towar zawieranej w wykonaniu danego Zamówienia będą Produkty objęte pozostałą częścią tego Zamówienia (w części niemożliwej do realizacji Zamówienie to uważane będzie za niezłożone).

 7. W terminie dwóch (2) kolejnych dni po otrzymaniu od Sprzedającego propozycji anulowania Zamówienia w części Użytkownik może potwierdzić Sprzedającemu w odpowiedniej formie (tj. pocztą elektroniczną) swoją zgodę na częściowe anulowanie Zamówienia. Jeżeli w tym terminie Użytkownik nie przekaże Sprzedającemu stosownego potwierdzenia, odnośne Zamówienie traktowane będzie, jako anulowane w całości przez Użytkownika.

 8. Sprzedający za pośrednictwem Sklepu Internetowego potwierdza możliwość, gotowość i przystąpienie do realizacji Zamówienia w wybranym przez Użytkownika miejscu odbioru Towarów, lub Dostawy Towaru na adres, lub miejscu świadczenia usług w ramach Produktów innych niż Towar, podanym przez Użytkownika, wysyłając do Użytkownika Potwierdzenie Zamówienia.

 9. W przypadku Zamówienia złożonego telefonicznie w trybie pkt. V.1 d) powyżej, po potrzymaniu Potwierdzenia Zamówienia, Użytkownik będący Konsumentem powinien złożyć Sprzedającemu oświadczenie Użytkownika o zawarciu Umowy Sprzedaży, pocztą lub pocztą elektroniczną. W takim wypadku, Umowa Sprzedaży zostaje zawarta z chwilą doręczenia Sprzedającemu oświadczenia Użytkownika o zawarciu Umowy Sprzedaży.

 10. Treść złożonego Zamówienia i związanej z nim Umowy Sprzedaży oraz treść zaakceptowanych przez Użytkownika Klauzul w brzmieniu wiążącym Strony w dacie zawarcia danej Umowy Sprzedaży jest udostępniana Użytkownikowi na Koncie lub przesyłana jako Potwierdzenie Zamówienia ze stosownymi odnośnikami do treści Regulaminu, Ogólnych Warunków Umowy Sprzedaży oraz Polityki Prywatności (Potwierdzenie Zamówienia). Niniejsze postanowienie ma odpowiednie zastosowanie do umów świadczenia usług w ramach Produktów innych niż Towar oraz udostępnianych za pośrednictwem Sklepu Internetowego regulaminów odnoszących się do umów świadczenia usług w ramach Produktów innych niż Towar.

 11. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta i nabiera pomiędzy Sprzedającym a Kupującym mocy wiążącej z chwilą doręczenia na serwer poczty elektronicznej Kupującego Potwierdzenia Zamówienia (wiadomość elektroniczna e-mail w temacie „Potwierdzenie Zamówienia”). Za dzień doręczenia wiadomości elektronicznej e-mail w temacie „Potwierdzenie Zamówienia” uważa się dzień, w którym wiadomość ta wpłynęła na serwer poczty elektronicznej obsługujący adres e-mail podany przez Kupującego w formularzu elektronicznym Zamówienia. Niniejsze postanowienie ma odpowiednie zastosowanie do umów świadczenia usług w ramach Produktów innych niż Towar. Niniejsze postanowienie nie ma zastosowania do Umów Sprzedaży zawartych telefonicznie, do których to umów ma zastosowanie tryb zawierania Umów Sprzedaży opisany w pkt. V.15, powyżej.

 12. Kramer S.A. nie ponosi odpowiedzialności za błędy popełnione przez Kupującego przy składaniu Zamówienia lub jego modyfikacji w trybie przewidzianym w pkt. V.10.b) oraz V.13 powyżej.

 13. Użytkownik będzie informowany przez Sprzedającego o bieżącym statusie Zamówienia (przez sms lub e-mail, a także poprzez Konto lub telefonicznie).

 

VI. INNE PRAWA I OBOWIĄZKI SKLEPU INTERNETOWEGO

 

 1. Kramer S.A. podejmuje działania w celu zapewnienia poprawnego działania Sklepu Internetowego oraz zobowiązuje się usunąć bez zbędnej zwłoki nieprawidłowości w działaniu Sklepu Internetowego.

 2. Kramer S.A. zobowiązany jest rozpatrzyć wszelkie reklamacje złożone przez Użytkownika w zakresie nieprawidłowości, usterek lub przerw w świadczeniu Usług i funkcjonowaniu Sklepu Internetowego, w terminie nie dłuższym niż siedem (7) dni, a w uzasadnionych przypadkach do trzydziestu (30) dni. W celu uniknięcia wątpliwości zastrzega się, że powyższe postanowienia nie stosują się do reklamacji Towarów składanych przez Kupujących będących Konsumentami w związku z niezgodnością towaru konsumpcyjnego z umową, lub do reklamacji usług świadczonych w ramach Produktów innych niż Towar.

 

VII. INNE PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

 

 1. Użytkownik zobowiązany jest do: a. korzystania z Usług w sposób niezakłócający funkcjonowania Sklepu Internetowego, b. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w Sklepie Internetowym niezamówionej informacji handlowej, podejmowanie czynności mających na celu wejście w posiadanie informacji prawnie chronionych, których Użytkownik nie był adresatem, c. korzystania z Usług w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu oraz Polityki Prywatności, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami, d. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa.

 2. Użytkownik ma prawo powiadomić Kramer S.A. o każdym przypadku naruszenia jego praw, jak również o jakimkolwiek przypadku naruszenia zasad określonych w Regulaminie lub Polityce Prywatności.

 3. Użytkownik ma prawo powiadomić Kramer S.A. o wszelkich nieprawidłowościach, usterkach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego oraz o niewłaściwej jakości Usług.

 4. Użytkownik ma prawo do usunięcia założonego przez siebie Konta oraz ma prawo do zakończenia w każdej chwili korzystania z Usługi. W tym celu Użytkownik ma prawo wypowiedzieć umowę o świadczenie Usług.

 5. Wszelkie pytania, zastrzeżenia, reklamacje w zakresie nieprawidłowości, usterek lub przerw w świadczeniu Usług i funkcjonowaniu Sklepu Internetowego Użytkownik powinien zgłaszać telefonicznie.

 6. Niektóre komunikaty przesyłane Użytkownikowi przez Kramer S.A. pocztą elektroniczną generowane są automatycznie przez systemy teleinformatyczne Kramer S.A. Tego rodzaju wiadomości generowane automatycznie opatrzone będą odpowiednią wzmianką (o treści „Wiadomość generowana automatycznie. Prosimy na nią nie odpowiadać.” lub zbliżonej). Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Kramer S.A. nie ma możliwości zapoznania się z treścią żadnych informacji, które Użytkownik przesłałby zwrotnie tj. wysyłając wiadomość e-mail w trybie odpowiedzi na tak generowany e-mail Kramer S.A. (na adres poczty elektronicznej, z którego wysłany został taki generowany automatycznie e-mail). W związku z powyższym, Użytkownik przed wysłaniem pocztą elektroniczną jakichkolwiek wiadomości kierowanych do Kramer S.A. powinien upewnić się, że kieruje je pod właściwy adres e-mail wskazany przez Kramer S.A. jako właściwy do korespondencji. W razie wątpliwości informacje o korespondencyjnych adresach Kramer S.A. można znaleźć w Sklepie Internetowym lub uzyskać je telefonicznie.

 7. Użytkownik zobowiązuje się, iż w związku z korzystaniem ze Sklepu Internetowego nie będzie:
  a. naruszał Regulaminu,
  b. podawał danych wprowadzających w błąd lub naruszających prawa osób trzecich,
  c. naruszał praw majątkowych lub dóbr osobistych Kramer S.A., ani osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Użytkowników,
  d. dopuszczał się zachowań, które są niezgodne z Regulaminem, dobrymi obyczajami lub obowiązującymi przepisami prawa.

 8. W przypadku naruszenia przez Użytkownika lub osoby trzecie korzystające z jego Konta obowiązków wynikających z Regulaminu Kramer S.A., bez uszczerbku dla innych uprawnień służących mu w takich przypadkach z mocy postanowień Regulaminu lub przepisów obowiązującego prawa, może wypowiedzieć Użytkownikowi umowę o świadczenie Usług ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, w którym oświadczenie Kramer S.A. o wypowiedzeniu umowy o świadczenie Usług zostało w formie pisemnej (e-mail) doręczone Użytkownikowi (dzień skuteczności) i z zachowaniem czternastodniowego (14) okresu wypowiedzenia (którego bieg liczy się od dnia skuteczności). W takim przypadku stosują się postanowienia pkt. IV.5 powyżej, zdanie drugie.

 

VIII. ODSTĄPIENIE OD UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG

 

 1. Użytkownik ma prawo do odstąpienia od umowy dotyczącej świadczenia Usług, bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie trzydziestu (30) dni kalendarzowych począwszy od dnia zawarcia umowy o świadczenie Usług. Powyższe postanowienia nie ograniczają możliwości wypowiedzenia umowy o świadczenie Usług, także po upływie wskazanego powyżej terminu, w trybie przewidzianym postanowieniami Regulaminu.

 2. Użytkownik może wykonać wskazane w pkt. 1 powyżej prawo odstąpienia od umowy o świadczenie Usług poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy o świadczenie Usług na adres Kramer S.A.

 3. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy o świadczenie Usług znajduje się w załączniku do niniejszego Regulaminu oraz w zakładce „Pomoc” w Sklepie Internetowym.

 4. W przypadku odstąpienia od umowy o świadczenie Usług, umowa ta uważana jest za niezawartą.

 

IX. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zmianami) (dalej: „Ustawa o ochronie danych osobowych”) jest Kramer S.A.

 2. Administratorem danych osobowych Kupującego zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych jest Sprzedający.

 3. Użytkownik rejestrując się w Sklepie Internetowym podaje swoje dane osobowe dobrowolnie.

 4. Kramer S.A. przetwarza dane osobowe Użytkownika w celu realizacji Zamówienia za zgodą Użytkownika wyrażoną poprzez akceptację Polityki Prywatności oraz stosownej Klauzuli.

 5. Podanie przez Użytkownika danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do złożenia Zamówienia oraz ewentualnego zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży.

 6. Kramer S.A. udostępnia dane osobowe Użytkownika osobom trzecim w celu przetwarzania i realizacji Zamówienia w zakresie przewidzianym Regulaminem.

 7. Kramer S.A. przetwarza dane osobowe Użytkownika w celach marketingowych jedynie za zgodą Użytkownika wyrażoną za pomocą stosownej Klauzuli.

 8. Kramer S.A. udostępnia dane osobowe Użytkownika osobom trzecim dla celów innych niż przewidziane w pkt. 4 powyżej jedynie za zgodą Użytkownika wyrażoną za pomocą stosownej Klauzuli.

 9. Użytkownikowi przysługuje prawo uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, żądania zaniechania przetwarzania lub usunięcia jego danych osobowych przetwarzanych przez Kramer S.A., jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane przez Kramer S.A. z naruszeniem ustawy, albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. Pozostałe prawa i obowiązki Użytkownika w zakresie danych osobowych określa Polityka Prywatności.

 10. Użytkownik może wyrazić zgodę poprzez akceptację stosownej Klauzuli na wysyłanie mu Newslettera oraz na wysyłanie mu innych informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zmianami).

 11. Użytkownik może w dowolnym terminie zrezygnować z otrzymywania Newslettera oraz innych informacji handlowych.

 12. Wszelkie zgłoszenia dotyczące danych osobowych Użytkownika powinny być zgłaszane telefonicznie albo bezpośrednio przez Użytkownika poprzez zalogowanie się w Koncie i aktualizację podanych tamże danych.

 13. W pozostałym zakresie zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkownika określa Polityka Prywatności.

XI. PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD REALIZACJI UMOWY

 

 1. Sprzedającemu (Kamer S.A.) w przypadku Kupującego będącego przedsiębiorcą przysługuje umowne prawo odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie 30 dni od dnia złożenia zamówienia, w wypadku, gdy zadłużenie kupującego na dzień złożenia zamówienia przekracza kwotę 500 złotych oraz termin zapłaty długu najdalej wymagalnego upłynął 3 lub więcej dni w stosunku do momentu złożenia bieżącego zamówienia. Oświadczenie o odstąpieniu Sprzedawca składa na adres mailowy podany w zamówieniu.

 

XII. PRAWA AUTORSKIE

 

 1. Strona internetowa Sklepu Internetowego chroniona jest prawem autorskim. Wszelkie prawa nieprzyznane Użytkownikowi wprost na mocy postanowień Regulaminu są zastrzeżone. Użytkownicy mogą korzystać z utworów oraz baz danych zawartych na stronach internetowych Sklepu Internetowego jedynie w zakresie dozwolonego użytku wyznaczonego przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. W szczególności poza określonymi w tych przepisach przypadkami zabronione są dokonywane w celach komercyjnych bez uprzedniej pisemnej zgody Kramer S.A.: reprodukcja, kopiowanie, przekazywanie, dystrybuowanie lub przechowywanie części lub całości zawartości strony internetowej Sklepu Internetowego, o ile nie zastrzeżono inaczej w Regulaminie.

 2. Kramer S.A. na podstawie umowy dotyczącej świadczenia Usług udziela Użytkownikowi niewyłącznej, nieodpłatnej i nieprzenaszalnej licencji do korzystania przez Użytkownika z autorskich praw majątkowych do utworów zamieszczonych na stronach internetowych Sklepu Internetowego jedynie w celu skorzystania z Usług, zawarcia Umowy Sprzedaży, lub umowy świadczenia usług w ramach Produktów innych niż Towar. Korzystanie ze strony internetowej Sklepu Internetowego i jej zawartości jest dozwolone dla potrzeb własnych i niekomercyjnych Użytkownika.

 3. Licencja, o której mowa w pkt. 2 powyżej ustaje automatycznie wraz z ustaniem mocy wiążącej odnośnej umowy o świadczenie Usług.

 4. Kramer S.A. udziela zgody Użytkownikowi na drukowanie kopii lub wyciągów ze strony internetowej Sklepu Internetowego wyłącznie do własnego użytku Użytkownika, nie związanego z działalnością gospodarczą lub zawodową Użytkownika.

 

 

 

 

XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Regulamin dostępny jest w Sklepie Internetowym.

 2. W przypadku uznania poszczególnego postanowienia Regulaminu za nieważne lub bezskuteczne, nieważność lub bezskuteczność tego postanowienia nie wpływa na ważność lub skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. Kramer S.A. dołoży starań, aby nieważne lub nieskuteczne postanowienie zastąpić nowym, niewadliwym prawnie postanowieniem.

 3. Na podstawie art. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zmianami), Kramer S.A. informuje Użytkownika na jego żądanie, w formie przez niego wybranej, o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z jakichkolwiek usług świadczonych drogą elektroniczną.

 4. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z niniejszego Regulaminu, umowy dotyczącej świadczenia Usług, umów dotyczących świadczenia usług w zakresie Produktów innych niż Towar i Umowy Sprzedaży jest rzeczowo i miejscowo właściwy sąd powszechny.

 5. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z niniejszego Regulaminu, umowy dotyczącej świadczenia Usług, umów dotyczących świadczenia usług w zakresie Produktów innych niż Towar i Umowy Sprzedaży jest rzeczowo i miejscowo właściwy sąd powszechny.

 6. Użytkownik niniejszym oświadcza, iż zapoznał się z Regulaminem oraz Polityką Prywatności, rozumie treść tych dokumentów i w pełni ją akceptuje oraz zobowiązuje się do jej przestrzegania.

 7. Użytkownik potwierdza, że do niniejszego Regulaminu został dołączony Załącznik w postaci Formularza odstąpienia od umowy o świadczenie Usług w edytowalnej i możliwej do zapisu i wydruku formie.

 8. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2017 r.

 

 

WAŻNE!
 

W przypadku, kiedy opakowanie towaru dostarczonego przez firmę kurierską budzi Państwa wątpliwości: jest uszkodzone, dziurawe, niedbale oklejone, prosimy o natychmiastowe zgłoszenie tego faktu kurierowi, sporządzenie protokołu z zapisem o uszkodzeniu paczki w transporcie i bezzwłoczny kontakt z nami.

Jeśli po odbiorze przesyłki i jej otwarciu, zauważycie Państwo uszkodzenia towaru, prosimy o złożenie reklamacji wraz z protokołem do firmy kurierskiej. Dokonać należy tego niezwłocznie, nie później jednak niż 7 dni od odbiory przesyłki.

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
;
Sklep internetowy Shoper.pl