SKLEP INTERNETOWY

Części do maszyn budowlanych

Dealer:
Regulamin
 1. Postanowienia ogólne

Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady korzystania ze sklepu internetowego „Kramer”, dostępnego pod adresem https://sklep.kramer.com.pl/, w tym z czatu dostępnego na tej stronie, prowadzonego przez spółkę pod nazwą: Kramer S.A. z siedzibą w Gietrzwałdzie. Regulamin znajduje zastosowanie także do zakupów dokonywanych poprzez czat na stronie Kramer S.A. z siedzibą w Gietrzwałdzie na Facebook https://www.facebook.com/kramersaczescidomaszynbudowlanych, drogą mailową i telefoniczną (sprzedaż na odległość).

 

 1. Definicje

Ilekroć w Regulaminie mowa jest o:

 1. Sklepie– należy przez to rozumieć platformy umożliwiające dokonanie zakupu Towarów lub Usług wymienione w pkt. I. Postanowienia ogólne (strona WWW, Facebook, email, telefon, czat).
 2. Spółce– należy przez to rozumieć spółkę działająca pod nazwą Kramer S.A. z siedzibą w Gietrzwałdzie. 
 3. Kliencie– należy przez to rozumieć osobę fizyczną, prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystającą z usług Sklepu w celu kupna Towarów bądź Usług na zasadach określonych w Regulaminie. 
 4. Zamówieniu– należy przez to rozumieć oświadczenie woli Klienta, na podstawie którego zamawia on Towary (oferta Klienta zakupu Towaru) składane za pośrednictwem Sklepu. Zamówienie zawiera wszystkie szczegółowe informacje umożliwiające jego realizację. 
 5. Loginie– należy przez to rozumieć ciąg znaków ustalany przez Klienta w przypadku rejestracji w Sklepie, będący adresem email, przypisany do jego osobistego Konta.
 6. Haśle– należy przez to rozumieć poufny ciąg liter i cyfr umożliwiający dostęp do zarejestrowanego Konta i udostępniony tylko Klientowi rejestrującemu Konto. 
 7. Koncie– należy przez to rozumieć zbiór informacji i funkcjonalności udostępnionych Klientowi, tylko po podaniu przez niego prawidłowego Loginu i Hasła. 
 8. E-mailu– należy przez to rozumieć adres skrzynki pocztowej, która jest wskazana przez Klienta, w momencie rejestracji lub zamówienia Towaru. 
 9. Towarze– należy przez to rozumieć rzecz ruchomą, której dotyczy umowa sprzedaży, zamawianą na zasadach określonych w Regulaminie za pośrednictwem Sklepu. 
 10. Umowie– należy przez to rozumieć umowę sprzedaży Towaru w rozumieniu Ustawy Kodeks cywilny lub Ustawy konsumenckiej, zawieraną pomiędzy Spółką, a Klientem z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość. 
 11. Sprzedającym– należy przez to rozumieć Spółkę jako stronę Umowy, od której Klient nabywa Towar, zgodnie z treścią Zamówienia złożonego przez Klienta. 
 12. Dniu Roboczym– należy przez to rozumieć dni od poniedziałku do piątku, poza dniami ustawowo wolnymi od pracy. 
 13. Ustawie konsumenckiej– należy przez to rozumieć ustawę z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U.2020.287 t.j. z dnia 2020.02.21);
 14. Konsumencie– z zastrzeżeniem treści zdania następnego, należy przez to rozumieć Klienta będącego osobą fizyczną, dokonującego zakupu, na podstawie Umowy, Towaru lub Usługi niezwiązanego bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową. Postanowienia Regulaminu dotyczące Konsumenta stosuje się także do osoby fizycznej zawierającej Umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej Umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej(Przedsiębiorca na prawach Konsumenta). Za każdym razem, gdy Regulamin odnosi się do Konsumenta to postanowienie te dotyczy także Przedsiębiorcy na prawach konsumenta; 
 15. Kodeksie  Cywilnym– należy przez to rozumieć ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 roku „Kodeks cywilny” (tekst jednolity z dnia 17 grudnia 2013 r. Dz.U. z 2014 r. poz. 121 z późn. zm.). 
 16. Cenie - Cena Towaru powiększona o ewentualne koszty transportu (uwzględniająca należne podatki)  należna Sprzedawcy tytułem sprzedaży i dostarczenia Towaru do Klienta zgodnie z Umową Sprzedaży; 
 17. Cenie Towaru – określona w złotych polskich kwota wynagrodzenia brutto (uwzględniająca należne podatki) należnego Sprzedawcy tytułem zrealizowania usługi lub sprzedaży Towaru prezentowanego w Sklepie;
 18. Najniższejcenie – najniższa Cena Towaru, która obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki Ceny Towaru lub która obowiązywała w okresie od dnia rozpoczęcia oferowania tego Towaru do sprzedaży do dnia wprowadzenia obniżki (gdy dany Towar jest oferowany do sprzedaży w okresie krótszym niż 30 dni). Najniższą cenę podaje się w każdym przypadku informowania o obniżeniu Ceny Towaru, obok informacji o obniżonej Cenie Towaru, stosownie do art. 4 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2019 r. poz. 178); 
 19. Kodziepromocyjnym - kod promocyjny wydawany przez Sprzedawcę uprawniający do nabycia Towarów oferowanych w Sklepie przy uwzględnieniu określonego rabatu procentowego lub kwotowego;

 

 

III. Zakres oferty Sklepu

 1. Celem działania Sklepu jest umożliwienie znalezienia i zakupu części i akcesoriów, zgodnie z asortymentem Towarów, przedstawionych w ramach Sklepu.
 2. Dostęp do treści w ramach Sklepu jest bezpłatny.
 3. Cały asortyment Towarów prezentowanych na stronach Sklepu pochodzi z oferty handlowej Spółki.
 4. Każdy Klient, który posiada Konto i jest do niego zalogowany, może dodawać recenzje Towarów dostępnych w Sklepie, czyli oceny Towarów w postaci opisowej. Sprzedawca sprawdza, czy dana recenzja Towaru została dodana przez osobę, która faktycznie kupiła w Sklepie ten Towar na podstawie Umowy Sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą i jeśli okaże się, że tak, wówczas przy danej recenzji Towaru dodawany jest komunikat „Zweryfikowana zakupem”.
 5. Gdy przy recenzji lub ocenie Towaru nie występuje komunikat „Zweryfikowana zakupem” oznacza to, że recenzja lub ocena Towaru została dodana przez osobę, która nie kupiła w Sklepie Towaru na podstawie Umowy Sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą lub Sprzedawca nie był w stanie zweryfikować takiego zakupu, a zatem recenzja lub opinia takiej osoby dotycząca danego Towaru może być nierzetelna, fikcyjna (niepoparta faktami, doświadczeniem, dowodami), wprowadzająca w błąd Klientów.

 

 

 1. Rejestracja w Sklepie
 2. Rejestracja w Sklepie jest dobrowolna i nie jest wymagana do przeglądania jego treści ani do złożenia Zamówienia.
 3. Rejestracja umożliwia dostęp do dodatkowych funkcji Sklepu.
 4. W celu dokonania rejestracji Klient wypełnia formularz dostępny w ramach Sklepu. Po wysłaniu wypełnionego formularza musi ostatecznie potwierdzić wolę rejestracji.
 5. Formularz, o którym mowa w ust. 3, powinien zostać wypełniony zgodnie z prawdą i aktualnym stanem faktycznym.
 6. Klient rejestrujący się w Sklepie otrzymuje osobiste Konto, którego Hasło ustanawia sam.
 7. W przypadku zmiany jakichkolwiek danych użytych podczas procesu rejestracji Klient ma prawo do ich poprawienia.

 

 1. Składanie i realizacja Zamówień
 2. Klient może składać Zamówienia za pośrednictwem Sklepu. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje e-mailem wiadomość, że Zamówienie zostało złożone za pośrednictwem Sklepu. Po weryfikacji dostępności Towaru, Klient otrzyma e-mailem potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji albo informację, o odmowie przyjęcia Zamówienia do realizacji lub prośbie o jego modyfikację.
 3. Oferta przedstawiona w ramach Sklepu nie jest ofertą w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i ma wyłącznie charakter informacyjny. Oferta zawarcia Umowy składana jest każdorazowo przez Klienta, w formie Zamówienia, a transakcja zawierana jest w momencie akceptacji Zamówienia przez Spółkę.
 4. Klientowi przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w przypadkach wskazanych w Regulaminie oraz powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
 5. Realizacja każdego Zamówienia odbywa się w sposób wskazany przez Klienta (wybrany spośród oferowanych przez Sklep) oraz we wskazanym przez niego miejscu.
 6. Przy sprzedaży promocyjnej lub wyprzedaży, w której przeznaczona jest ograniczona liczba Towarów, realizacja Zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych Zamówień na te Towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.
 7. Przy płatnościach kartą płatniczą czas realizacji Zamówienia liczony jest od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji w banku Klienta.

 

 1. Dostawa Towaru
 2. Możliwości dostawy Towaru do Klienta:
  1. Dostawa Towaru następuje na wskazany adres, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zamówienie zostanie wysłane firmą kurierską.
  2. W momencie nadania przesyłki, na adres mailowy Klientowi zostanie wysłana wiadomość potwierdzająca jej wysyłkę.
 3. W przypadku, gdy przy odbiorze przesyłki z zamówionym Towarem, w obecności kuriera, Klient stwierdzi:
  1. uszkodzenie mechaniczne zawartości przesyłki,
  2. niekompletność przesyłki,
  3. niezgodność zawartości przesyłki z przedmiotem Zamówienia,

Klient jest uprawniony do odmowy przyjęcia przesyłki. W takim przypadku Sklep zwraca Klientowi uiszczoną cenę Towaru w terminie 14 dni od dnia zwrotu Towaru przez firmę kurierską, przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, przy czym w przypadku gdy zapłata nastąpiła kartą płatniczą, zwrot nastąpi na rachunek bankowy przypisany do tej karty płatniczej, a przy wpłatach gotówkowych zwrot pieniędzy nastąpi na wskazany przez Klienta rachunek bankowy.

 1. W przypadku, gdyby opóźnienie nastąpiło z winy kuriera, Spółka przekaże kontakt umożliwiający uzyskanie informacji o stanie wysyłki.
 2. Sprzedający ma obowiązek dostarczenia Towaru Konsumentowi bez wad.

 

VII. Ceny Towarów

 1. Wszystkie ceny podawane w Sklepie są wyrażone w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT.

 

VIII. Koszty dostawy

 1. Dostawa Towaru jest płatna.
 2. Wraz z Towarem, wydawany jest paragon lub faktura, stanowiące dokument sprzedaży będący dowodem zakupu.

 

IX.Warunki płatności

 1. W przypadku każdego Zamówienia możliwa jest:
  • płatność elektroniczna.
  • w szczególnych przypadkach, możliwa jest płatność gotówką przy odbiorze Towaru.
 2. Dowodem płatności wystawianym przez Sprzedającego jest faktura imienna lub faktura.

 

X.Odstąpienie od Umowy w przypadku zawarcia umowy na odległość. Procedura rozpatrywania reklamacji.

 

Odstąpienie od Umowy– dotyczy wyłącznie Konsumentów.

 1. Konsument ma prawo odstąpić od Umowyw terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od Umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:

1) w przypadku Umowy dotyczącej nabycia Towaru - w którym Konsument wszedł w posiadanie Towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie Towaru;

3) w przypadku Umowy dotyczącej nabycia wielu Towarów, które dostarczane są osobno - w którym Konsument wszedł w posiadanie każdego z Towarów osobno lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie każdego z Towarów osobno;

4) w przypadku Umowy, dotyczącej nabycia Towarów dostarczanych partiami lub w częściach - w którym Konsument wszedł w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie ostatniej partii lub części.

 1. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy, Konsument musi poinformować Sprzedającego o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy w drodze jednoznacznegooświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub mailem).
 2. Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od Umowy przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.
 3. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedający zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy do wysokości odpowiadającej najtańszej opcji przesyłki dostępnej w danej ofercie (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedający został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy. Zwrotu płatności Sprzedający dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji (w przypadku użycia karty płatniczej zwrot nastąpi na rachunek bankowy przypisany do tej karty płatniczej), chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 4. W przypadku odstąpienia od Umowy nabycia Towaru/Towarów Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia Sprzedającemu dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 5. Konsument zobowiązany jest odesłać lub przekazać Sprzedającemu rzecz, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedającego o odstąpieniu od Umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni. Konsument będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
 6. Konsument odpowiada za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 7. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umów:

1) o świadczenie Usług, jeżeli Sprzedający wykonał w pełni Usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedającego utraci prawo odstąpienia od Umowy;

2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedający nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy;

3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

7) w której Konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedający do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedający świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od Umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy.

 

Procedura rozpatrywania reklamacji

REKLAMACJE BEZPŁATNYCH USŁUG

 1. Klient ma prawo do zgłoszenia reklamacji bezpłatnych usług świadczonych przez Sprzedawcę w każdym czasie.
 2. Klient może zgłosić Sprzedawcy reklamację świadczonych przez niego bezpłatnych usług w szczególności na piśmie lub poprzez kontakt w formie telefonicznej lub wiadomości e-mail. W celu przyspieszenia rozpatrzenia reklamacji, prosimy o podanie w zgłoszeniu reklamacyjnym krótkiego opisu przyczyn uzasadniających reklamację oraz dane kontaktowe Klienta zgłaszającego reklamację.

 

REKLAMACJE I GWARANCJE

 1. Towary oferowane w Sklepie mogą być objęte gwarancją producenta lub dystrybutora. Szczegółowe warunki gwarancji i czas jej trwania podawane są w karcie gwarancyjnej wystawionej przez gwaranta.Użytkownik może złożyć reklamację z tytułu gwarancji jakości Towaru, o ile na dany Towar została udzielona gwarancja producenta lub sprzedawcy. Stosowne oświadczenie powinno zostać złożone przed upływem okresu gwarancyjnego. Warunki gwarancji, w tym okresy gwarancyjne i sposób jej realizacji przekazane będą Klientowi przez pracownika Kramer.
 2. Sprzedawca ma prawny obowiązek dostarczenia Towarów bez wad. Nie dotyczy to wad,  które zostały wskazane w opisie Towaru i które były podstawą obniżenia jego Ceny.
 3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Towaru z Umową Sprzedaży, jeżeli Konsument/Przedsiębiorca na prawach Konsumenta, najpóźniej w chwili zawarcia Umowy Sprzedaży, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha Towaru odbiega od wymogów zgodności z Umową Sprzedaży oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy Towaru.
 4. Jeżeli otrzymany przez Klienta Towar jest wadliwy, Klient może skorzystać według swojego wyboru z uprawnień przysługujących w ramach gwarancji we wskazanych serwisach lub - niezależnie - z uprawnień przysługujących mu od Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady lub w przypadku Konsumenta/Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta – z uprawnień za brak zgodności Towaru z Umową Sprzedaży. Nie dotyczy to wad, które zostały wskazane w opisie Towaru i które były podstawą obniżenia jego Ceny.

 

 

REKLAMACJE KONSUMENCKIE – NIEZGODNOŚĆ TOWARU Z UMOWĄ.

 1. Konsument może zgłosić Reklamację z tytułu niezgodności Towaru z Umową Sprzedaży – tj. z tytułu wady fizycznej bądź prawnej Towaru w rozumieniu Kodeksu cywilnego, składając Sprzedającemu stosowne oświadczenie w terminie 2(dwóch) lat od wydania Towaru Konsumentowi. Reklamację należy zgłosić Sprzedającemu nie później niż 1 (jeden) rok po wykryciu wady fizycznej Towaru. W przypadku wady prawnej Towaru, termin, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym liczy się od dnia dowiedzenia się przez Konsumenta o wadzie, a gdy Konsument dowiedział się o istnieniu wady dopiero na skutek powództwa osoby trzeciej – od dnia, w którym orzeczenie wydane w sporze z osobą trzecią stało się prawomocne.
 2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać opis przyczyny reklamacji oraz dokument potwierdzający nabycie reklamowanego Towaru (np.: kopia paragonu, potwierdzenie przelewu z rachunku bankowego, etc.), przy czym w przypadku Reklamacji przesłanych drogą elektroniczną, ww. dokumenty powinny zostać przesłane w formie scanów.
 3. Jeżeli Towar jest niezgodny z Umową Sprzedaży, Konsument może:
 4. żądać naprawy lub wymiany Towaru niezgodnego z Umową Sprzedaży.

Sprzedawca może przy tym dokonać wymiany, gdy Konsument żąda naprawy, lub Sprzedawca może dokonać naprawy, gdy Konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności Towaru z Umową Sprzedaży w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy, może on odmówić doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową Sprzedaży. Przy ocenie nadmierności kosztów dla Sprzedawcy uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności Towaru z Umową Sprzedaży, wartość Towaru zgodnego z Umową Sprzedaży oraz nadmierne niedogodności dla Konsumenta powstałe wskutek zmiany sposobu doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową Sprzedaży.

Sprzedawca dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której został poinformowany przez Konsumenta o braku zgodności Towaru z Umową Sprzedaży, i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi Sprzedawca.

 1. złożyć oświadczenie o obniżeniu Ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, gdy:
  1) Sprzedawca odmówił doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową Sprzedaży, jeżeli naprawa i wymiana Towaru są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy;

2) Sprzedawca nie doprowadził Towaru do zgodności z Umową Sprzedaży poprzez naprawę lub wymianę Towaru;

3) brak zgodności Towaru z Umową Sprzedaży występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić Towar do zgodności z Umową Sprzedaży;

4) brak zgodności Towaru z Umową Sprzedaży jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie Ceny albo odstąpienie od Umowy Sprzedaży bez uprzedniego skorzystania ze środków ochrony określonych w lit. a powyżej;

5) z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Towaru do zgodności z Umową Sprzedaży w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.

 1. Konsument  nie może odstąpić od Umowy Sprzedaży, jeżeli brak zgodności Towaru z Umową Sprzedaży jest nieistotny. Z kolei, jeżeli brak zgodności z Umową Sprzedaży dotyczy jedynie niektórych Towarów dostarczonych na podstawie Umowy Sprzedaży Konsument może odstąpić od Umowy Sprzedaży jedynie w odniesieniu do tych Towarów, a także w odniesieniu do innych Towarów nabytych przez Konsumentawraz z Towarami niezgodnymi z Umową Sprzedaży, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby Konsument zgodził się zatrzymać wyłącznie Towary zgodne z Umową Sprzedaży.
 2. Jeżeli Klient będący Konsumentem zażąda wymiany Towaru lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu Ceny, określając kwotę, o którą Cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
 3. Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu niezgodności Towaru z Umową, jest obowiązany na koszt Sprzedającego dostarczyć wadliwy Towar na adres Spółki. Jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez Konsumenta byłoby nadmiernie utrudnione, Konsument obowiązany jest udostępnić Towar w miejscu, w którym rzecz się znajduje.

Sprzedający w ciągu 14 (czternastu) dni ustosunkuje się do reklamacji Konsumenta.

 

REKLAMACJE POZOSTAŁYCH KLIENTÓW – RĘKOJMIA ZA WADY TOWARU.

 1. Sprzedający jest odpowiedzialny względem Klienta niebędącego Konsumentem, za wady fizyczne i prawne Towaru, w rozumieniu Kodeksu cywilnego, składając Sprzedającemu stosowne oświadczenie w terminie 1 roku od wydania Towaru, a w przypadku Towaru używanego w terminie 6 miesięcy od wydania Towaru. Klient nie będący Konsumentem może złożyć reklamację z tytułu rękojmi za wady, składając Sprzedającemu, stosowne oświadczenie. Oświadczenie to powinno zostać złożone na adres podmiotu, który dokonał sprzedaży Towaru. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać opis przyczyny reklamacji oraz dokument potwierdzający nabycie reklamowanego Towaru (np.: kopia paragonu, potwierdzenie przelewu z rachunku bankowego, etc.). Reklamowany Towar powinien zostać przesłany jednocześnie na adres podmiotu, który dokonał sprzedaży Towaru, wskazany w Regulaminie. Koszt odesłania Towaru obciąża Klienta i podlega zwrotowi w przypadku uznania reklamacji. Zwracany Towar powinien być zapakowany w sposób zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu. W razie uwzględnienia reklamacji Sprzedający wymieni Towar na wolny od wad,naprawi, obniży cenę albo zwróci uiszczoną przez Klienta cenę Towaru. Obniżona Cena powinna pozostawać w takiej proporcji do Ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość Towaru z wadą pozostaje do wartości Towarów bez wady. Zwrot pieniędzy następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty wydania decyzji o rozpatrzeniu reklamacji i zwrocie ceny Towaru. Wymiana Towaru zostanie zrealizowana jeśli dany Towar jest dostępny w Sklepie. W przypadku braku dostępnego Towaru na wymianę, Spółka zastrzega sobie prawo do zwrotu ceny zakupu. Poza wskazanymi powyżej uprawnieniami, Klientowi niebędącemu Konsumentem, nie przysługują żadne inne roszczenia wynikające z wad Towaru. Odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu wad Towaru ograniczona jest ponadto do kwoty, jaką Klient niebędący Konsumentem zapłacił Sprzedającemu, za nabycie Towaru.

 

 

XI.Prawidłowe funkcjonowanie Sklepu

 1. Spółka, w miarę swych możliwości, stara się zapewnić bezproblemową i prawidłową działalność Sklepu.
 2. Spółka zobowiązuje się do pomocy Klientom w rozwiązywaniu problemów związanych z użytkowaniem Sklepu oraz z jego nieprawidłowym funkcjonowaniem.

 

XII.Uprawnienia Spółki

 1. Spółka może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu oraz dokonywania Zamówień, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu lub funkcji Sklepu, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności gdy Klient: 
 • podał dane wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
 • dopuści się naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Klientów,
 • dopuści się zachowania, które jest niezgodne z Regulaminem lub obowiązującymi przepisami prawa oraz narusza zasady współżycia społecznego, pod warunkiem że nie dotyczy to wad Towaru lub niezgodności z Zamówieniem lub jest wynikiem realizacji prawa do odstąpienia od Umowy zgodnie z Regulaminem lub obowiązującymi przepisami.

 

XIII.Prawa autorskie

 1. Spółka posiada majątkowe prawa autorskie do zawartości wizualizacji Sklepu (w/w witryny) oraz elementów mienia (w tym dóbr niematerialnych) Spółki, które są wykorzystywane przez Sklep, za wyjątkiem treści publikowanych przez Klientów.
 2. Prawa do w/w utworów Spółki podlegają ochronie prawnej i przysługują Spółce lub podmiotom, z którymi Spółka pozostaje w stałych stosunkach umownych mających za przedmiot w/w utwory.
 3. Wszelkie prawa do w/w utworów w całości lub w części są zastrzeżone. Jakiekolwiek wykorzystanie lub przetworzenie utworów, bądź ich fragmentów bez zgody Spółki jest nielegalne.
 4. Modyfikacja utworu nie daje praw autorskich do utworu.
 5. Oryginalne zdjęcie, zmodyfikowane lub zniekształcone, jest nadal chronione prawem autorskim.

 

XIV.Polityka prywatności

 1. Administratorem danych osobowych Klientów Sklepu jest Kramer S.A. z siedzibą w Gietrzwałdzie.
 2. Dane osobowe przetwarzane są przez Spółkę na podstawie prawnie uzasadnionych interesów Spółki, wymagań przepisów prawa, zgód osób, których dane dotyczą oraz do obsługi umów zawartych z Klientami, dla celów:
 • realizacji Zamówień na Towar na rzecz Klienta, którego dane dotyczą ,
 • marketingu usług świadczonych przez Sklep oraz marketingu usług świadczonych przez podmioty trzecie (w przypadku wyrażenia odpowiedniej zgody przez Klienta),
 • obsługi procesu rejestracji na stronie Sklepu,
 • otrzymywania przez Klienta powiadomień o zmianie statusu Towarów, wyrażania opinii na temat Towarów oraz kontrolowania stanu złożonych przez niego Zamówień,
 • ewentualnego dochodzenia roszczeń,
 • przesyłania przez Spółkę, na wskazany adres poczty elektronicznej - w formie elektronicznej - zamówionego biuletynu (newsletter) – o ile Klient złoży takie zamówienie,
 • zawarcia i wykonywania Umowy (włącznie z wystawieniem dowodu sprzedaży oraz dostawą Towarów) i obsługi reklamacji,
 • monitorowania aktywności Klienta w serwisach Spółki z wykorzystaniem plików cookies (ciasteczek) i innych narzędzi analitycznych;
 • dostarczenia informacji produktowej, zgodnej z zainteresowaniami i potrzebami Klienta z wykorzystaniem profilowania na podstawie posiadanych danych Klienta w tym plików cookies (ciasteczek) oraz z wykorzystaniem narzędzi analitycznych,
 • prowadzenia badań i analiz statystycznych pod kątem funkcjonalności serwisu i poprawy jego funkcjonowania,
 • windykacji należności, prowadzenia postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych,
 • spełnienia wymogów prawnych i wewnętrznych regulacji Spółki związanych z obsługą gwarancyjną i pogwarancyjną.
 1. W ramach funkcjonowania Sklepu przetwarzamy następujący zakres danych:
 • dane pozyskane od Klienta: imię i nazwisko, adres do korespondencji i wysyłki Towaru , numer telefonu, e-mail, nr rachunku bankowego, NIP, nazwa i forma prawna firmy.
 • dane pozyskiwane automatycznie: adres protokołu internetowego (IP) używany do połączenia komputera z Internetem, login do naszego serwisu, adres e-mail, informacje o komputerze i połączeniu, takie jak typ przeglądarki i jej wersja, typy i wersje wtyczek do przeglądarek, system operacyjny, historię zakupów, przeglądane i wyszukiwane produkty, numer telefonu, pliki cookie, pliki cookie Flash (znane również jako Flash Local Shared Objects) lub podobne dane dotyczące niektórych części Sklepu, w celu zapobiegania oszustwom i w innych celach, informacje o sesji, w tym czasu odpowiedzi strony, błędów pobierania, długości odwiedzin na niektórych stronach, informacji o interakcji strony (takich jak przewijanie, kliknięcia i przesuwanie kursora myszy), oraz metod używanych do przeglądania strony.
 1. Przetwarzane dane podawane są dobrowolnie lub pozyskiwane automatycznie, jednakże bez ich przetwarzania przez Spółkę nie jest możliwa realizacja celów, o których mowa powyżej.
 2. Klient, którego dane osobowe dotyczą może skontaktować się ze Spółką w dowolnym czasie w celu realizacji swoich praw dotyczących danych osobowych:
 • uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania Państwa danych osobowych;
 • udostępnienia, sprostowania, ograniczenia, sprzeciwu przetwarzanych danych;
 • bycia zapomnianym
 • żądania zaprzestania przetwarzania Państwa danych osobowych, jeżeli jest to prawnie dopuszczalne; • żądania przeniesienia danych do innego Administratora. W przypadku, gdy Klient stwierdzi naruszenie praw związanych z ochroną Jego danych osobowych, posiada możliwość zgłoszenia skargi do organu nadzorczego – Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych lub jego następcy.
 1. Spółka wdrożyła odpowiednie procedury i rozwiązania techniczne, zgodne z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej i Rzeczpospolitej Polskiej przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych. Stosowane procedury bezpieczeństwa oraz ograniczenia techniczne i fizyczne mają na celu zabezpieczyć przetwarzane przez Spółkę dane osobowe przed dostępem osób nieupoważnionych, ich utratą, zmodyfikowaniem, nieuprawnionym udostępnieniem.
 2. W ramach swojej działalności Spółka współpracuje z dostawcami zewnętrznymi, którzy wspierają Spółkę przy obsłudze sprzedaży produktów na rzecz Klientów oraz realizacji zadań koniecznych do funkcjonowania Spółki i mogą w tym celu przetwarzać dane osobowe Klientów w imieniu Spółki - na przykład: utrzymanie oprogramowania, poczta elektroniczna, usługi kurierskie, zarządzanie bazą danych, obsługa newsletterów, hosting stron, przetwarzanie płatności, dostawcy narzędzi komunikacyjnych, dostawcy systemów informatycznych (księgowego, CRM, ERP), analityka internetowa, niszczenie dokumentów. W przypadku korzystania z usług zewnętrznych dostawców, Spółka ujawnia jedynie dane osobowe, które są niezbędne do dostarczenia usługi. Dostawcy Spółki zobowiązani są do zapewnienia odpowiedniego poziomu zabezpieczenia danych i spełnienia wymogów obowiązującego prawa związanego z ochroną danych osobowych. Zewnętrzni dostawcy usług związani są klauzulą poufności i nie mogą wykorzystywać powierzonych danych osobowych do innych celów niż te, które są określone w umowie ze Spółką.
 3. Czas przetwarzania danych osobowych jest zależny od celu ich przetwarzania.
 4. W przypadku przetwarzania danych na podstawie umowy, przez czas jej obowiązywania oraz okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.
 5. W przypadku wyrażenia zgody przez Klienta do czasu jej odwołania.
 6. Dane przetwarzane w ramach realizacji prawnie uzasadnionego interesu Spółki przez czas jego trwania.
 7. W przypadku przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego przez czas do wniesienia sprzeciwu Klienta.
 8. Dane przetwarzane w wyniku obowiązków prawnych Spółki przez czas wynikający z odpowiednich przepisów.
 9. Spółka oświadcza, że nie przekazuje danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.
 10. Spółka oświadcza, że stosowane przez nią automatyczne przetwarzanie danych w ramach korzystania Sklepu (w tym profilowanie) nie wywołuje wobec Klienta żadnych skutków prawnych oraz nie wpływa istotnie na sytuację Klienta.
 11. Spółka zapewnia, że nie udostępnia danych osobowych Klienta stronom trzecim, poza sytuacją, gdy jest do tego zobowiązany przepisami prawa, na przykład na mocy orzeczenia sądowego, w celu zapobiegania oszustwom lub innym przestępstwom oraz na podstawie dobrowolnej zgody Klienta.
 12. Spółka informuje, że po opuszczeniu serwisów udostępnianych przez Spółkę lub po przekierowaniu na witrynę lub aplikację strony trzeciej, nie obowiązują powyższe zasady przetwarzania danych osobowych oraz warunki korzystania z serwisów Spółki. Spółka zaleca zapoznanie się z regulaminami i politykami prywatności stron trzecich, aby dowiedzieć się, w jaki sposób dane są obsługiwane przez tych dostawców.

 

XV.Wymagania techniczne niezbędne do korzystania ze Sklepu

 1. Komputer lub urządzenie mobilne musi być podłączone do Internetu
 2. Poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa, zgodnie ze standardami:
  • Internet Explorer 11 lub nowszy, Microsoft Edge, najnowszy-1
  • Najnowsza wersja Firefoksa, najnowsza-1 (dowolny system operacyjny)
  • Najnowsza wersja Google Chrome, lub najnowsza-1 (dowolny system operacyjny)
  • Najnowsza wersja Safari, lub najnowsza-1 (Mac OS)
  • Safari Mobile dla iPada 2, iPada Mini, iPada z wyświetlaczem Retina (iOS 10 lub nowszy)
  • Safari Mobile na iPhone'a 4 lub nowszego; iOS 10 lub nowszy
  • Najnowsza wersja Google Chrome na telefon (Android 4 lub nowszy) gdzie: najnowszy-1 oznacza jedną główną wersję wcześniejszą niż najnowsza wersja przeglądarki.
 3. Przeglądarki internetowe ulegają ciągłym zmianom, są ulepszane, a ich zabezpieczenia są coraz doskonalsze. Dlatego zalecamy regularne zabezpieczanie swojego oprogramowania, w tym systemu operacyjnego i przeglądarki. Kluczowe znaczenie ma instalacja aktualnych poprawek publikowanych najczęściej na stronach producentów danego oprogramowania. Zabezpieczają one przed wykorzystaniem przeglądarki bez wiedzy Klienta i w sposób potencjalnie niebezpieczny. Polecamy regularne odwiedzanie stron poświęconych bezpieczeństwu poszczególnych przeglądarek i korzystanie z zawartych tam wskazówek.
 4. Komputer Klienta musi mieć włączoną opcję akceptacji "cookies" oraz aktywny interpretator JavaScript.
 5. Sklep optymalizowany jest dla rozdzielczości ekranu minimum 1170x768.

 

XVI.Postanowienia końcowe

 1. Umowy są zawierane w języku polskim. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej oraz w siedzibie Spółki. Regulamin może być dostarczany nieodpłatnie Klientowi (drogą elektroniczną) na każde jego żądanie, w sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient.
 3. Koszty wynikające z korzystania ze środków porozumiewania się na odległość, kalkulowane są według normalnej taryfy, obowiązującej Klienta, stosownie do zawartej przez niego umowy z dostawcą usług telekomunikacyjnych.
 4. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów z Klientami, za wyjątkiem Konsumentów, jest sąd w Olsztynie.

Regulamin obowiązuje od dnia 1 stycznia 2023 roku.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
;
Sklep internetowy Shoper.pl