SKLEP INTERNETOWY

Części do maszyn budowlanych

Dealer:
Ogólne warunki sprzedaży

Ogólne warunki umowy sprzedaży

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Ogólne Warunki Umowy Sprzedaży zawierają ramowe postanowienia Umowy Sprzedaży regulujące kwestie zawierania i wykonywania Umów Sprzedaży, płatności ceny, wydania Towaru, odstąpienia od Umowy Sprzedaży, reklamacji i ochrony danych osobowych Konsumenta. Załącznikiem do Ogólnych Warunków Umowy Sprzedaży jest blankietowy wzór (formularz) oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży.
 2. Ogólne Warunki Umowy Sprzedaży stanowią integralną część każdej Umowy Sprzedaży. Ponadto do Umowy Sprzedaży stosują się w odpowiednim zakresie postanowienia Regulaminu, treść zaakceptowanych przez Konsumenta Klauzul oraz Polityka Prywatności. W zakresie umów świadczenia usług w ramach Produktów innych niż Towar mają zastosowanie odrębne regulaminy znajdujące się na stronie Sklepu Internetowego.
 3. Pojęcia i wyrażenia pisane wielką literą w treści Ogólnych Warunków Umowy Sprzedaży, Polityki Prywatności oraz zaakceptowanych przez Kupującego Klauzul, mają znaczenia nadane im w treści Regulaminu.

 

II. CENA

 

 1. Wszystkie ceny prezentowane na stronie internetowej Sklepu Internetowego lub telefonicznie podawane są w polskich złotych (PLN).
 2. Ceny prezentowane przez Sklep Internetowy lub telefonicznie wyrażone są wartościami brutto, tzn. zawierają wszelkie podatki oraz inne daniny publiczne należne w związku z zakupem Towaru, a tym samym stanowią całkowity wymiar (kwotę) świadczenia należnego Sprzedającemu od Konsumenta w związku z zakupem Towaru.
 3. Cena jednostkowa Towaru uważana jest za wiążąco uzgodnioną pomiędzy Konsumentem a Sprzedającym z chwilą złożenia Zamówienia.
 4. Cena jednostkowa Towaru podana w Sklepie Internetowym może się różnić od ceny jednostkowej tego samego Towaru, gdyby został on zakupiony bezpośrednio, fizycznie u Sprzedającego. Dla celów Umowy Sprzedaży zastosowanie będzie miała cena podana w Sklepie Internetowym lub telefonicznie.

 

III. STRONY UMOWY SPRZEDAŻY

 

 1. Stronami Umowy Sprzedaży są wyłącznie Kupujący lub Konsument i Sprzedający. Jeżeli regulamin ten odnosi się do Kupującego oznacza to, że postanowienie to odnosi się zarówno do Przedsiębiorcy, jak  i do Konsumenta. Jeżeli zaś mowa jest wyłącznie o Konsumencie to dane postanowienie dotyczy wyłącznie Konsumentów.

 

IV. PŁATNOŚĆ

 

Konsument może zapłacić cenę za Towar w sposób dostępny w Sklepie Internetowym lub – w przypadku wybrania opcji „Odbiór w siedzibie Kramer S.A.” – w sposób dostępny u Sprzedającego.

 1. Sprzedający zastrzega sobie prawo wyłączenia niektórych form płatności w odniesieniu do niektórych Towarów, kategorii Towarów lub liczby zamawianych Towarów.
 2. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za odmowę finansowania zakupu Towaru przez osobę trzecią, w tym odmowę udzielenia kredytu lub pożyczki przez instytucję finansową lub brak możliwości zapłaty przez Konsumenta ceny za Towar za pośrednictwem systemów płatności internetowych.
 3. Transakcja sprzedaży zostanie udokumentowana paragonem fiskalnym lub fakturą w rozumieniu art. 2 ust. 31) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. 2011 nr.177 , poz. 1054 z późn. zm.).
 4. Konsument, który złożył Zamówienie, może otrzymać od Sprzedającego, na wskazany przez siebie adres e-mail, fakturę elektroniczną. Konsument akceptując warunki Regulaminu Sklepu, Ogólnych Warunków Umowy Sprzedaży oraz Polityki Prywatności upoważnia Sprzedającego do wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej, zgodnie z  art. 106 b ust. 3 oraz art.106 n  ww. Ustawy o podatku od towarów i usług.
 5. Kupującemu zostanie wystawiona faktura w formie papierowej, jeżeli w trakcie procesu składania Zamówienia lub w terminie trzech (3) miesięcy od daty odbioru Towaru u Sprzedającego, Konsument złożył taki wniosek Sprzedającemu. Postanowienia zdania poprzedzającego nie mają zastosowania do Zamówień realizowanych przez Sprzedającego z magazynu zewnętrznego obsługiwanego przez osobę trzecią.

 

V. ODBIÓR ALBO DOSTAWA TOWARU

 

 1. Sprzedający wydaje Towar Konsumentowi w sposób określony w Potwierdzeniu Zamówienia.
 2. W przypadku zaznaczenia przez Konsumenta w Zamówieniu opcji „odbiór w siedzibie Kramer S.A.” w wykonaniu Umowy Sprzedaży Sprzedający wydaje Towar Konsumentowi w placówce handlowej, po zapłacie ceny. Sprzedający nie ponosi kosztów odbioru Towaru (w tym kosztów przybycia Konsumenta do miejsca odbioru Towaru i kosztów transportu Towaru po jego wydaniu Konsumentowi).
 3. Towar pozostaje gotowy do odbioru przez Konsumenta w miejscu, o którym mowa w pkt. 2 powyżej przez kolejne siedem (7) dni od daty doręczenia Konsumentowi wiadomości elektronicznej w temacie „Potwierdzenie Zamówienia”.
 4. W przypadku, gdy odbiór Towaru przez Konsumenta w terminie określonym w pkt. 3 powyżej nie będzie możliwy strony Umowy Sprzedaży mogą uzgodnić inny termin odbioru Towaru.
 5. W przypadku nieodebrania Towaru przez Konsumenta w terminie określonym w pkt. 2 lub 4 powyżej, Sprzedający może odstąpić od Umowy Sprzedaży, składając w tym celu Konsumentowi stosowne oświadczenie woli ze skutkiem na dzień, w którym zostanie ono doręczone Konsumentowi. W takim przypadku Umowa Sprzedaży uważana będzie za niezawartą, a Zamówienie za anulowane.
 6. Sprzedający może wykonać prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży, zastrzeżone na jego rzecz w pkt. 5 powyżej, w terminie 10 (dziesięciu) dni od daty bezskutecznego upływu terminu odbioru Towaru (określonego zgodnie z postanowieniami pkt. 3 lub 4 powyżej).
 7. W okolicznościach przewidzianych w pkt. 5 powyżej Konsument ani Sprzedający nie będą zobowiązani względem siebie do żadnych świadczeń, w szczególności uiszczenia odstępnego, odszkodowania lub jego surogatu, zwrotu kosztów itp.
 8. Zawarcie Umowy Sprzedaży jest równoznaczne z upoważnieniem Sprzedającego przez Konsumenta do złożenia Konsumentowi przez Sprzedającego oświadczenia woli, o którym mowa w pkt. 5 powyżej, pocztą elektroniczną na adres elektroniczny podany przez Konsumenta.
 9. Konsument może odebrać Towar osobiście albo wskazać w tym celu Sprzedającemu osobę trzecią, jako upoważnioną przez Konsumenta do odbioru Towaru i zapłaty ceny. Wskazanie takie Konsument może przesłać Sprzedającemu pocztą elektroniczną podając w nim imię i nazwisko osoby upoważnionej oraz numer referencyjny Zamówienia (zamieszczony także w treści Potwierdzenia Zamówienia).
 10. W celu odbioru Towaru, Konsument przedstawi Sprzedającemu (w miejscu odbioru Towaru) wydruk Potwierdzenia Zamówienia, numer referencyjny Zamówienia (zamieszczony także w treści Potwierdzenia Zamówienia), lub w przypadku uprzedniej zapłaty Ceny, przedstawi kod pin wysłany na numer telefonu komórkowego Konsumenta. Sprzedający może żądać od osoby odbierającej Towar okazania dowodu tożsamości (w celu jej identyfikacji jako Konsumenta lub osoby przez Konsumenta upoważnionej w tym zakresie).                                                                                                        ODBIÓR

W przypadku zaznaczenia przez Konsumenta w Zamówieniu opcji „odbiór w siedzibie Kramer S.A.” w wykonaniu Umowy Sprzedaży Sprzedający wydaje Towar Konsumentowi w placówce handlowej, po zapłacie ceny. Sprzedający nie ponosi kosztów odbioru Towaru (w tym kosztów przybycia Konsumenta do miejsca odbioru Towaru i kosztów transportu Towaru po jego wydaniu Konsumentowi).

 1. Towar pozostaje gotowy do odbioru przez Konsumenta w miejscu, o którym mowa w pkt. 2 powyżej przez kolejne siedem (7) dni od daty doręczenia Konsumentowi wiadomości elektronicznej w temacie „Potwierdzenie Zamówienia”.
 2. W przypadku, gdy odbiór Towaru przez Konsumenta w terminie określonym w pkt. 3 powyżej nie będzie możliwy strony Umowy Sprzedaży mogą uzgodnić inny termin odbioru Towaru.
 3. W przypadku nieodebrania Towaru przez Konsumenta w terminie określonym w pkt. 2 lub 4 powyżej, Sprzedający może odstąpić od Umowy Sprzedaży, składając w tym celu Konsumentowi stosowne oświadczenie woli ze skutkiem na dzień, w którym zostanie ono doręczone Konsumentowi. W takim przypadku Umowa Sprzedaży uważana będzie za niezawartą, a Zamówienie za anulowane.
 4. Sprzedający może wykonać prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży, zastrzeżone na jego rzecz w pkt. 5 powyżej, w terminie 10 (dziesięciu) dni od daty bezskutecznego upływu terminu odbioru Towaru (określonego zgodnie z postanowieniami pkt. 3 lub 4 powyżej).
 5. W okolicznościach przewidzianych w pkt. 5 powyżej Konsument ani Sprzedający nie będą zobowiązani względem siebie do żadnych świadczeń, w szczególności uiszczenia odstępnego, odszkodowania lub jego surogatu, zwrotu kosztów itp.
 6. Zawarcie Umowy Sprzedaży jest równoznaczne z upoważnieniem Sprzedającego przez Konsumenta do złożenia Konsumentowi przez Sprzedającego oświadczenia woli, o którym mowa w pkt. 5 powyżej, pocztą elektroniczną na adres elektroniczny podany przez Konsumenta.
 7. Konsument może odebrać Towar osobiście albo wskazać w tym celu Sprzedającemu osobę trzecią, jako upoważnioną przez Konsumenta do odbioru Towaru i zapłaty ceny. Wskazanie takie Konsument może przesłać Sprzedającemu pocztą elektroniczną podając w nim imię i nazwisko osoby upoważnionej oraz numer referencyjny Zamówienia (zamieszczony także w treści Potwierdzenia Zamówienia).
 8. W celu odbioru Towaru, Konsument przedstawi Sprzedającemu (w miejscu odbioru Towaru) wydruk Potwierdzenia Zamówienia lub numer referencyjny Zamówienia (zamieszczony także w treści Potwierdzenia Zamówienia). Sprzedający może żądać od osoby odbierającej Towar okazania dowodu tożsamości (w celu jej identyfikacji jako Konsumenta lub osoby przez Konsumenta upoważnionej w tym zakresie).
   

DOSTAWA

 

 1. W przypadku zaznaczenia przez Konsumenta w Zamówieniu opcji „dostawa do domu/firmy”, w wykonaniu Umowy Sprzedaży podmiot trzeci świadczy usługi Dostawy Towaru, na warunkach wskazanych w odrębnym regulaminie, zamieszczonym na stronie firmy transportowej.


 

VI. ODSTĄPIENIE

 

 1. Dokonujący zakupu Towaru Konsument który zawarł umowę na odległość może od tej umowy odstąpić bez podania przyczyn składając oświadczenie na piśmie w terminie do czternastu (14) dni od dnia wydania Towaru, lub jego ostatniej części. Aby skutecznie odstąpić od umowy wystarczy wysłać do Sprzedającego przed upływem ww. terminu podpisane oświadczenie Konsumenta o odstąpieniu od umowy. Konsument może, lecz nie musi skorzystać z wzoru oświadczenia znajdującego się poniżej. Oświadczenie z podpisem Konsumenta może zostać wysłane w postaci skanu drogą elektroniczną, lub w oryginale pocztą na adres Sprzedającego. Oświadczenie może być złożone w postaci elektronicznej, opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu (podpis elektroniczny) lub bez podpisu elektronicznego. Można je także złożyć osobiście u Sprzedającego.
 2. W razie skutecznego odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. Zwrot Towaru powinien nastąpić niezwłocznie, najlepiej wraz z wysłaniem oświadczenia o odstąpieniu, albo oddzielnie – jednak nie później niż w terminie siedmiu (7) dni od dnia wysłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Do przesyłki ze zwracanym Towarem powinien zostać dołączony oryginał podpisanego oświadczenia o odstąpieniu od umowy, chyba że wcześniej takie oświadczenie zostało wysłane pocztą, kurierem, albo złożone osobiście u Sprzedającego lub przesłane w postaci skanu na adres e-mail. W razie wykonania przez Kupującego prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży zwrot Towaru przez Kupującego może nastąpić w miejscu wydania Towaru, lub za pośrednictwem podmiotu trzeciego świadczącego usługi kurierskie, transportowe lub pocztowe.
 3. Zwracany Towar powinien znajdować się w stanie niezmienionym. Konsument powinien zwrócić Towar w takim składzie ilościowym i jakościowym, w jakim go otrzymał (z zastrzeżeniem zdania poprzedniego). W szczególności do Towaru powinny być dołączone wszelkie otrzymane wraz z Towarem części, akcesoria, instrukcje, warunki użytkowania i inne dokumenty, a także dokument poświadczający zakup. Zalecane jest, aby zwracany Towar był zapakowany w oryginalne opakowanie. W takim przypadku należy zadbać o to, aby Towar był bezpiecznie zapakowany w celu uniknięcia ryzyka uszkodzeń w transporcie. Przesyłkę przed nadaniem należy oznaczyć właściwym adresem Sprzedającego, do którego Towar jest zwracany.
 4. Zwrot uiszczonej przez Konsumenta ceny Towaru i poniesionych kosztów dostawy do Konsumenta zostanie dokonany w terminie czternastu (14) dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument.
 5. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w przypadku umowy:           

1) dotyczącej nagrań dźwiękowych lub wizualnych danych albo programów komputerowych dostarczanych w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte przez Konsumenta;

2) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu Konsumenta o utracie prawa odstąpienia od umowy;

3) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta; a Konsument został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia utraci prawo odstąpienia od umowy;

4) w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (w szczególności wskutek imiennej rejestracji produktu przez Konsumenta w bazie danych producenta, co powoduje przypisanie produktu do Konsumenta);

5) sprzedaży Towarów, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

6) w której przedmiotem świadczenia jest Towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;

7) w której Konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedający do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedający świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza Towary inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Towarów;

8) w której przedmiotem świadczenia jest Towar dostarczony w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

9) o dostarczenie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

10) o świadczenie usług w zakresie przewozu Towarów, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

7. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.

1) W razie przesyłania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży w formie elektronicznej, Sprzedający niezwłocznie potwierdza Konsumentowi otrzymanie oświadczenia.

2) Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży znajduje się w załączniku do niniejszych Ogólnych Warunków Umowy Sprzedaży.

 

VII. REKLAMACJE

 

 1. Sprzedający dostarcza Towary bez wad.

 

VIII. RĘKOJMIA ZA WADY

 

 1. Jeżeli Kupującym jest Konsument, a wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania Towaru, to wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Kupującego
 2. Jeżeli Towar ma wadę, Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniany lub naprawiony przez Sprzedającego albo Sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady.
 3. Jeżeli Towar ma wadę, Konsument może żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedający jest obowiązany wymienić Towar wadliwy na Towar wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego.
 4. Sprzedający może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową Sprzedaży Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową Sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów.
 5. Konsument nie może odstąpić od Umowy Sprzedaży jeżeli wada Towaru jest nieistotna.
 6. Kupujący będący Konsumentem może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady Towaru, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z Umową Sprzedaży w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego.
 7. Jeżeli Towar wadliwy został zamontowany, Konsument może żądać od Sprzedającego demontażu i ponownego zamontowania po dokonaniu wymiany na wolny od wad lub usunięciu wady. W razie niewykonania tego obowiązku przez Sprzedającego Konsument jest upoważniony do dokonania tych czynności na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedającego.
 8. Sprzedający może odmówić demontażu i ponownego zamontowania, jeżeli koszt tych czynności przewyższa cenę Towaru.
 9. Jeżeli Kupującym jest Konsument, może on żądać od Sprzedającego demontażu i ponownego zamontowania, jest obowiązany jednak ponieść część związanych z tym kosztów przewyższających cenę Towaru albo może żądać od Sprzedającego zapłaty części kosztów demontażu i ponownego zamontowania, do wysokości ceny Towaru.
 10. Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedającego dostarczyć Towar wadliwy do miejsca oznaczonego w Umowie Sprzedaży, a gdy takiego miejsca nie określono w Umowie Sprzedaży - do miejsca, w którym Towar został wydany Konsumentowi.
 11. Jeżeli ze względu na rodzaj Towaru lub sposób jego zamontowania dostarczenie Towaru przez Konsumenta byłoby nadmiernie utrudnione, Konsument obowiązany jest udostępnić Towar Sprzedającemu w miejscu, w którym Towar się znajduje.
 12. Koszty wymiany lub naprawy ponosi Sprzedający. W szczególności obejmuje to koszty demontażu i dostarczenia Towaru, robocizny, materiałów oraz ponownego zamontowania i uruchomienia. Nie dotyczy to postanowień pkt. VII.15 i VII.16.
 13. Okres rozpatrywania reklamacji wynosi czternaście (14) dni roboczych liczonych od dnia otrzymania reklamowanego Towaru przez Sprzedającego, chyba że Sprzedający poinformuje Konsumenta o konieczności przedłużenia tego terminu w przypadkach szczególnych, uzasadnionych np. koniecznością zebrania dodatkowej dokumentacji, informacji na temat przyczyn, lub okoliczności reklamacji. W takim przypadku z przyczyn niezależnych od Sprzedającego czas rozpatrzenia reklamacji może ulec wydłużeniu.
 14. Jeżeli Kupujący będący Konsumentem zażądał wymiany Towaru lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedający nie ustosunkował się do tego żądania w terminie czternastu (14) dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
 15. Konsument otrzyma potwierdzenie zgłoszenia reklamacji od Sprzedającego.
 16. Konsument zostanie poinformowany przez Sprzedającego o zakończeniu procesu reklamacyjnego. Informacja ta będzie również dostępna dla Konsumenta pod numerem telefonu lub w zakładce „Status reklamacji” w Koncie Konsumenta w Sklepie Internetowym po zalogowaniu się na Koncie.
 17. W celu usprawnienia procesu rozpatrywania reklamacji Towarów, zaleca się, aby Konsument składając reklamację z tytułu niezgodności Towaru z Umową Sprzedaży wypełnił formularz reklamacji dostępny na podstronie „Reklamacje” Sklepu Internetowego i przesłał go Sprzedającemu w postaci skanu drogą elektroniczną lub pocztą (nie jest to warunek rozpatrywania reklamacji).
 18. Szczegółowych informacji dotyczących procesu reklamacji można zasięgnąć w Sklepie Internetowym lub telefonicznie, albo bezpośrednio u Sprzedającego.
 19. Towar, którego reklamacja nie zostanie uznana ze względu np. na jej bezzasadność, lub brak dowodu zakupu u Sprzedającego zostanie odesłany do Konsumenta. Sprzedający może w takiej sytuacji obciążyć Konsumenta kosztami takiej przesyłki.
 20. Nie stanowią podstawy reklamacji niewielkie różnice w zewnętrznym wyglądzie Towaru wydawanego Konsumentowi w zestawieniu z wyglądem Towaru (także tego samego rodzaju, marki i modelu) prezentowanym w formie graficznej w Sklepie Internetowym, które mogą wynikać z innych ustawień monitora Konsumenta, warunków oświetlenia, itp. czynników związanych jedynie z używaniem Internetu do zakupów. Niniejsze postanowienie nie rodzi skutku w postaci ograniczenia odpowiedzialności Sprzedającego wobec Konsumenta, w szczególności nie ogranicza w żaden sposób praw Kupującego będącego Konsumentem do odstąpienia od umowy.
 21. Treść złożonego Zamówienia i związanej z nim Umowy Sprzedaży oraz treść zaakceptowanych przez Konsumenta Klauzul w brzmieniu wiążącym strony w dacie zawarcia danej Umowy Sprzedaży jest udostępniana Użytkownikowi na Koncie lub przesłana jako Potwierdzenie Zamówienia - wiadomość elektroniczna (e-mail) – wraz ze stosownymi odnośnikami do treści składających się na Umowę Sprzedaży. Treść Regulaminu, Ogólnych Warunków Umowy Sprzedaży, jak również Polityki Prywatności znajdują się na stronach Sklepu Internetowego. W przypadku Konsumentów, którzy zawierają Umowy Sprzedaży z wykorzystaniem formuły „gość” lub telefonicznie, mając na względzie możliwość wprowadzania zmian w treści Regulaminu, Ogólnych Warunków Umowy Sprzedaży, Polityki Prywatności i Klauzul Sprzedający zdecydowanie zaleca, aby Konsument każdorazowo utrwalił na własny użytek (w formie wydruku, zapisu cyfrowego np. jako tzw. zrzut ekranu) treść wspomnianych wyżej dokumentów w takim brzmieniu, w jakim wiązała ona strony w chwili zawarcia poszczególnych Umów Sprzedaży.
 22. Sprzedający nie odpowiada za:                                                                                                                                

          1) wady powstałe na skutek okoliczności niezależnych od Sprzedającego;
          2) wady wynikające z nieodpowiedniego użytkowania, utrzymania i konserwacji;
          3) uszkodzenia i wady wynikające z prób przeróbek wykonanych przez Kupującego i Konsumenta;
          4) uszkodzenia powstałe na skutek nieodpowiedniego przechowywania Towaru;
          5) uszkodzenia powstałe na skutek długotrwałego kontaktu z wodą, piaskiem i innymi substancjami, które mogą powodować trwałe                             uszkodzenia Towaru;
          6) uszkodzenia spowodowane nieodpowiednim transportem przez samego Kupującego lub Konsumenta, jak również firmę kurierską                          (w przypadku uszkodzenia przez firmę kurierską należy wypełnić z kurierem raport);
          7) uszkodzenia i wady, z którymi Kupujący lub Konsument zapoznał się  przy zakupie Towaru;
          8) zmiany wynikające z codziennego użytku.

 

IX. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników Sklepu Internetowego zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zmianami, zwaną dalej „Ustawa o ochronie danych osobowych”) jest Kramer S.A. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane przez Kramer S.A. w celu wykonywania Usług.
 2. Administratorem danych osobowych Konsumenta zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych jest Sprzedający. Dane osobowe Konsumentów są przetwarzane przez Sprzedającego w celu wykonywania Umowy Sprzedaży.
 3. Przetwarzania danych osobowych Użytkowników lub Kupujących opiera się na dobrowolności ich podania.
 4. Użytkownikowi oraz Kupującemu przysługuje prawo uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, zaniechania przetwarzania, usunięcia danych osobowych, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy, albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. Pozostałe prawa i obowiązki Użytkownika oraz Kupującego w zakresie danych osobowych określa Polityka Prywatności.

 

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Ogólne Warunki Umowy Sprzedaży są dostępne w Sklepie Internetowym.
 2. Kramer S.A. uprawniony jest do jednostronnej zmiany Ogólnych Warunków Umowy Sprzedaży w przypadku zaistnienia: (a) okoliczności Siły Wyższej, (b) zmiany obowiązujących przepisów prawa mających zastosowanie do świadczenia usług drogą elektroniczną lub transakcji zawieranych na odległość, (c) zmiany oferty Sklepu Internetowego dotyczącej usług lub zmiany oferty Sprzedających zamieszczanej na stronie Sklepu Internetowego, z zastrzeżeniem że zmiany Ogólnych Warunków Umowy Sprzedaży mają na celu dostosowanie treści Ogólnych Warunków Umowy Sprzedaży do oferty. Kramer S.A. powiadomi Konsumenta o każdorazowej zmianie Ogólnych Warunków Umowy Sprzedaży, w formie komunikatu przesłanego na adres poczty elektronicznej podany Kramer S.A. przez Konsumenta. Użytkownicy i Konsumenci będą związani postanowieniami nowych Ogólnych Warunków Umowy Sprzedaży, o ile nie wypowiedzą ich w terminie trzydziestu (30) dni od dnia powiadomienia o zmianie Ogólnych Warunków Umowy Sprzedaży. Zmiana Ogólnych Warunków Umowy Sprzedaży nie ma wpływu na treść i moc wiążącą Umów Sprzedaży zawartych przed wejściem tej zmiany w życie, jak również Umów Sprzedaży zawartych w związku z Zamówieniami, które zostały złożone przed wejściem w życie zmiany Ogólnych Warunków Umowy Sprzedaży. Postanowienia powyższe stosują się odpowiednio do zmian innych dokumentów powołanych w pkt. I. 2 powyżej.
 3. Konsument niniejszym oświadcza, iż zapoznał się z Ogólnymi Warunkami Umowy Sprzedaży, rozumie treść tych dokumentów i w pełni je akceptuje oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 4. Konsument potwierdza, że do Ogólnych Warunków Umowy Sprzedaży został dołączony Załącznik w postaci Formularza odstąpienia od umowy sprzedaży w edytowalnej i możliwej do zapisu i wydruku formie.
 5. Ogólne Warunki Umowy Sprzedaży wchodzą w życie z dniem 01.01.2016 r.
 6. Wszelkie spory z Przedsiębiorcami rozstrzygane będą w Sądzie Powszechnym w Olsztynie.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
;
Sklep internetowy Shoper.pl